Deklaracja zgodności

Biuletyn informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word - lub są skanami dokumentów.
 • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 6 października 2020 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 6 października 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Piotrowska.
E-mail: pinbopoczno@op.pl
Telefon: 44 755 00 82

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Adres: ul. Bończy - Załęskiego 1a, 26 - 300 Opoczno
E-mail: pinbopoczno@op.pl
lTelefon: 44 755 00 82
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.  
Brak oznaczeń w języku braila.


metryczka


Wytworzył: Jarosław Pęczek (6 października 2020)
Opublikował: Jarosław Pęczek (6 października 2020, 23:22:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427