Obowiązek informacyjny

Załącznik Nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na mocy  art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 2018 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PINB w Opocznie:  
  
1. Administratorem Pani Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Opocznie przy ul. Kazimierza Bończy – Załęskiego 1A, 26-300 Opoczno.  
2.  Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą w celu:  
a. prowadzenia wysyłki tradycyjną drogą pocztową, wysyłki pocztą elektroniczną korespondencji  dotyczących wniosków i postępowań administracyjnych na podstawie art 6 ust.1 litera a Rozporządzenia 2016/679.  
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PINB na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679.  
c. wykonania zadania  realizowanego w interesie publicznym przez PINB na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego, KPA oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679.  
d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PINB polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:  
a. operatorom pocztowym i kurierom.  
b. stronom postępowania administracyjnego.  
c. organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ich przechowywanie, wynikające  z przepisów prawa, maksymalnie 50 lat.  
5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PINB prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.  
7. Przysługuje Pani/Panu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przez PINB w celu określonym w pkt. 2 powyżej, z wyjątkiem danych osobowych wymaganych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PINB jest brak możliwości wykonania powierzonego zadania administracyjnego. 

metryczka


Wytworzył: Iwona Piotrowska (2 września 2018)
Opublikował: Tadeusz Zdulski (2 września 2018, 22:09:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1833