Zadania organu nadzoru budowlanego


Do zadań organów nadzoru budowlanego należy (art. 84 ust. 1, 84a ust. 1, 2):
 
1)      kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje;
  •  kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
  • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
     Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa
     budowlanego:
  •  badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
  •   sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
2)   badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
3)   współdziałanie z organami kontroli państwowej.
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Zdulski (28 grudnia 2011)
Opublikował: Tadeusz Zdulski (28 grudnia 2011, 15:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5973